Participanți

Art.25.(1) Elevii participanţi la etapa naţională vor fi însoţiţi, de regulă, de câte 1 profesor pentru un grup de 10 elevi. 

(2) Profesorul delegat pentru a însoţi lotul olimpic la etapa naţională este responsabil de supravegherea elevilor pe toată perioada deplasării acestora la/de la etapa naţională a Olimpiadei şi în timpul desfăşurării acesteia.

Art.26. Cheltuielile aferente participării elevilor, profesorilor însoțitori și a profesorilor desemnați ca membri ai Comisiei centrale a Olimpiadei vor fi acoperite în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.28.(1) La fiecare etapă a Olimpiadei, elevii participanţi se vor prezenta la concurs având asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul şcolar în curs (pentru elevii care nu au împlinit 14 ani) sau actul de identitate, ca document necesar profesorilor asistenţi pentru verificarea identităţii concurenţilor. 

(2) Elevii participanţi la etapa naţională a Olimpiadei vor avea asupra lor şi avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiţie. 

DOCUMENTELE PE CARE PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ LE PREDEA ÎN ZIUA SOSIRII:

  • Aviz epidemiologic 
  • Tabelul cu toți participanții, în original, semnat și ștampilat de către Inspectoratul Școlar Județean de origine.
Probe la etapa națională:

Art.11. Probele susținute de concurenți în cadrul Olimpiadei sunt probe individuale, obligatorii, indiferent de regimul de studiu al limbii: 

  1. Proba A (proba scrisă), susținută la etapele pe școală, locală, județeană/a sectoarelor municipiului București și națională – în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise (adecvate funcțional și comunicativ);
  1. Proba B (proba orală), susținută la etapa națională, în cadrul căreia se evaluează competențele de receptare, de producere de mesaje orale și de interacțiune orală.

Art.14. Timpul de lucru este de: 

  1. Proba A – 120 minute (clasele a VII-a și a VIII-a) și 180 minute (clasele a IX-a – a XIIa/ a XIII-a). 
  2. Proba B se desfășoară în două etape: 
  3. i) proba de înțelegere a unui document audio în limba franceză;
  4. ii) exprimarea orală, cuprinzând atât producerea de mesaje orale, cât și interacțiunea orală. 

Art.15. Structura subiectelor pentru proba A, structura probei B (inclusiv Baremele de evaluare și de notare pentru Producerea de mesaje orale și interacțiunea orală) sunt prezentate în Anexa la prezentul regulament

Organizatori

Sponsori si Parteneri